Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Niniejsza umowa licencyjna pomiędzy Klientem a Mayoral Moda Infantil SAU wyjaśnia, jak korzystać ze zdjęć, video, tekstów, etc.. (zwane w dalszej części “materiałami”) co do których użytkownik uzyskuje licencję Mayoral Moda Infantil SAU.

Korzystając z materiałów Mayoral Moda Infantil SAU, akceptujesz warunki niniejszej umowy.


Mayoral Moda Infantil SAU oferuje wyłącznie określonym Klientom licencjonowane materiały stworzone przez firmę zarówno dla marki Mayoral jak i Abel & Lula w bezpłatny sposób.


Upoważnieni przez firmę Klienci mogą korzystać z materiałów w jakikolwiek sposób, spójny z prawami udzielonymi poniżej i które nie mają ograniczeń (zobacz “Ograniczenie praw” poniżej). Podlegające tym ograniczeniom i pozostałym warunkom niniejszej umowy, prawa udzielane przez Mayoral Moda Infantil SAU są:
 • Czasowe, co oznacza, że prawa do korzystania z materiałów wygasają wraz z zakończeniem sezonu (zima lub lato), którego dotyczą.
 • Terytorialne, co oznacza, że materiały mogą być używane przez Klienta na terytorium kraju, na którym prowadzi działalność handlową.
 • Nielimitowane, co oznacza, że materiały mogą być używane nieograniczoną ilość razy. W każdym ze środków oznacza to, że materiały mogą być użyte w formacie drukowanym, elektronicznym lub innym.
 • Nie wyłączne, co oznacza, że Klient nie posiada wyłącznych praw do korzystania z materiałów. Mayoral Moda Infantil SAU udziela tej samej licencji innym Klientom.
Dla celów niniejszej umowy, "korzystanie" oznacza kopiowanie, odtwarzanie, modyfikowanie, edytowanie, synchronizację, wyświetlanie, przekazywanie, publikowanie lub używanie w jakikolwiek inny sposób. Prosimy o dokładne przeczytanie punktu „Ograniczenie praw”, aby zapoznać się z wyjątkami


 • Klienci wielomarkowi nie mogą używać obrazów udostępnionych przez Mayoral wcześniej, niż przed publikacją ich na stronach mayoral.com o abelandlula.com
 • Niedozwolone jest nielegalne użycie. Nie wolno korzystać z materiałów dla celów pornograficznych, zniesławiających ani innych nielegalnych, jak również naruszać obowiązującego prawa ani Standardowej Klasyfikacji przemysłowej.
 • Niedozwolona jest zmiana materiałów. Materiały mogą zostać ucięte lub zmodyfikowane w inny sposób ze względu na jakość techniczną, zawsze przy zachowaniu spójności marki, inne zmiany nie są dozwolone.
 • Niedozwolone jest niezależne użycie plików. Nie należy korzystać z materiałów w sposób umożlwiający ich pobieranie, uzyskanie i redystrybucję jako niezależnych plików przez osoby trzecie (to znaczy, plików z materiałami poza projektem lub końcowym użyciem).
 • Niedozwolone są fałszywe oświadczenia o autorstwie. Niedozwolone jest fałszywe składanie deklaracji o autorstwie pracy złożonej w większej części z materiałów objętych licencją. Na przykład, niedozwolone jest stworzenie dzieła sztuki opartego wyłącznie na licencjonowanym materiale i przypisywanie sobie autorstwa.
 • Niedozwolone są szablony elektroniczne. O ile nie zostało to wyraźnie dozwolone przez Mayoral Moda Infantil SAU, niedozwolone jest korzystanie z materiałów w postaci elektronicznych lub cyfrowych szablonów przeznaczonych do odsprzedaży lub innej dystrybucji (na przykład: szablony na strony internetowe, szablony wizytówek, szablony kartek elektronicznych, szablony wzorów ulotek).
 • Niedozwolone jest użycie materiałów w logotypach lub nazwach handlowych. O ile nie zostało to wyraźnie dozwolone przez Mayoral Moda Infantil SAU, niedozwolone jest korzystanie z materiałów (całościowo lub częściowo) jako cechy charakteryzującej lub wyróżniającej markę, w tym znaki towarowe, graficzne znaki towarowe i logotypy, rysunki modelu, nazwy handlowe i opisy handlowe. Dodatkowo, Klient nie posiada prawa do rejestrowania (w żadnej jurysdykcji) danego materiału (całościowo lub częściowo) jako marki ani udzielać praw do użytkowania lub rejestracji materiałów w celu uniknięcia wykorzystania ich przez osoby trzecie (włącznie z nami, naszymi Klientami lub właścicielem praw autorskich danego materiału).
 • Zabrania się użycia uczenia maszynowego (Machine Learning), Sztucznej Inteligencji czy technologii biometrycznej. O ile nie zostało to wyraźnie dozwolone przez Mayoral Moda Infantil SAU, niedozwolone jest korzystanie z materiałów (obejmujących jakąkolwiek informację zawartą w podtytułach, słowach kluczowych lub innych metadanych związanych z materiałem) do żadnego uczenia maszynowego ani celów sztucznej inteligencji, ani żadnej technologii zaprojektowanej lub przeznaczonej do identyfikacji osób fizycznych. Dodatkowo, Mayoral Moda Infantil SAU nie stwierdza ani nie gwarantuje udzielenia zgody na dane użycie dotyczące licencjonowanych materiałów.
 • Zabrania się wykorzystania metadanych. O ile nie zostało to wyraźnie dozwolone przez Mayoral Moda Infantil SAU, niedozwolone jest korzystanie z informacji zawartych w podtytułach, słowach kluczowych, tekście towarzyszącym lub innych metadanych związanych z materiałami osobno, poza tymi materiałami ani dopuszczenie, aby osoby trzecie uzyskały dostęp lub korzystały z danych informacji związanych z materiałami.
 • Zabrania się eliminacji metadanych zawartych w obrazach, jak również wprowadzania nowych metadanych.


Udzielone prawa nie podlegają przeniesieniu, co oznacza, że nie wolno ich przenosić na inną osobę. Wyjątki:
 • Podwykonawcy. Dozwolone jest, aby podwykonawcy (na przykład: drukarnia lub firma kurierska) lub dystrybutorzy korzystali z materiałów w procesie produkcji lub dystrybucji związanych z projektem lub końcowym użyciem. Ci podwykonawcy i dystrybutorzy powinni akceptować wiążące ich warunki tej umowy i nie mogą korzystać z materiałów w żadnym innym celu.


Kto jest właścicielem materiałów? Wszystkie licencjonowane materiały są wyłączną własnością Mayoral Moda Infantil SAU. Wszystkie prawa, nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszej umowie pozostają zastrzeżone dla Mayoral Moda Infantil SAU.
 • Oznaczenie własności.
  • Czy konieczne jest oznaczenie własności na zdjęciach? Nie ma konieczności oznaczania własności na zdjęciach do użytku handlowego, jeśli jednak użycie dotyczy celów wydawniczych, należy oznaczyć własność w materiałach lub oznaczyć produkcję. Jeśli brak jest wskazania własności w podtytule towarzyszącym materiałom na stronie web Mayoral Moda Infantil SAU, oznaczenie powinno być w następującej formie: Fotografia dostarczona przez Mayoral Moda Infantil SAU.
  • Czy konieczne jest oznaczenie własności w materiałach video? Jeśli licencjonowane materiały są użyte w produkcji audiowizualnej, w której udziela się własności innym dostawcom licencjonowanego materiału, należy oznaczyć własność w podobnym rozmiarze i umiejscowieniu. Jeśli brak jest wskazania własności w podtytule towarzyszącym materiałom na stronie web Mayoral Moda Infantil SAU, oznaczenie powinno być w następującej formie: Video dostarczone przez Mayoral Moda Infantil SAU.
  • Umieścić znak wodny w udostępnianych obrazach.
 • Czy mogę używać nazwy lub logotypu Mayoral Moda Infantil SAU? Można używać nazwy Mayoral Moda Infantil SAU według zapotrzebowania dla oznaczenia własności, ale niedozwolone jest użycie w innej formie nazw, logotypów lub zarejestrowanych marek bez uprzedniego pisemnego pozwolenia.


 • Zakończenie. Mayoral Moda Infantil SAU może zakończyć niniejszą umowę w każdym momencie, jeśli Klient nie przestrzega warunków niniejszej umowy lub innej umowy z Mayoral Moda Infantil SAU, w takim przypadku Klient powinien niezwłocznie: zakończyć korzystania z materiałów; usunąć lub zniszczyć wszelkie kopie; oraz na wniosek Mayoral Moda Infantil SAU, potwierdzić pisemnie wypełnienie tych wymogów.
  • Zakończenie w mediach społecznościowych. Jeśli Klient korzysta z materiałów na platformie w mediach społecznościowych lub stronie internetowej osób trzecich, a platforma ta lub strona internetowa korzysta (lub informuje, iż ma zamiar korzystać) z materiałów dla własnych celów lub w jakikolwiek sposób naruszający niniejszą umowę, udzielone prawo do korzystania zostaje niezwłocznie wycofane oraz, w tym przypadku, na wniosek Mayoral Moda Infantil SAU, Klient zgadza się usunąć wszelkie materiały z tej platformy lub strony internetowej.
 • Wycofanie materiału. Mayoral Moda Infantil SAU może cofnąć udzieloną licencję na materiały w każdym momencie i według wyłącznego uznania. Od momentu otrzymania powiadomienia od Mayoral Moda Infantil SAU lub od otrzymania informacji, iż materiały są powodem zgłoszenia naruszenia prawa osoby trzeciej, za którą Mayoral Moda Infantil SAU mogłaby być odpowiedzialna, Mayoral Moda Infantil SAU może zażądać od Klienta natychmiastowego oraz na własny koszt: zaprzestania użycia materiałów, usunięcia lub zniszczenia wszelkich kopii, oraz zapewnienia, iż dokonają tego również jego klienci, sprzedawcy i/lub pracownicy.


Mayoral Moda Infantil SAU składa poniższe deklaracje i gwarancje:
 • Gwarancja nienaruszenia prawa. Dla wszystkich licencjonowanych materiałów, Mayoral Moda Infantil SAU gwarantuje, że korzystanie z nich zgodnie z niniejszą umową oraz w formie, w jakiej zostały doręczone przez Mayoral Moda Infantil SAU (to znaczy, wyłączając jakąkolwiek modyfikację, superpozycję lub reorientację) nie naruszy żadnego prawa własności intelektualnej właściciela materiałów/twórcy.
 • Wyłączenie gwarancji. Jeśli powyżej nie zostało to wyraźnie określone, Mayoral Moda Infantil SAU nie udziela żadnego prawa ani nie daje żadnej gwarancji odnośnie użycia nazw, osób, zarejestrowanych marek, obrazów handlowych, logotypów lub plików audio, wzorów, dzieł sztuki lub architektury, zarejestrowanych, niezarejestrowanych lub z prawami autorskimi, prezentowanymi lub zawartymi w materiałach. W takich przypadkach, Klient jest odpowiedzialny za stwierdzenie, czy potrzebne jest/są autoryzacja/e w związku z użyciem materiałów, oraz za uzyskanie tej/tych autoryzacji. Klient przyznaje, że co do zasady nie udzielane są autoryzacje dla materiałów określonych jako “wydawnicze”, oraz że niektóre jurysdykcje zapewniają ochronę prawną przeciwko użyciu wizerunku lub przedstawicielstwa osobowego lub własności w celach handlowych, kiedy nie została uzyskana autoryzacja. Klient jest odpowiedzialny za ewentualną należną płatność oraz za przestrzeganie innych warunków, jakiejkolwiek umowy zbiorowej, która może mieć zastosowanie ze względu na użycie licencjonowanych materiałów.
 • Wyłączenie odpowiedzialności za podtytuły/metadane. Pomimo dołożenia wszelkich starań w celu poprawnej kategoryzacji, kodyfikacji, opisania i tytułowania zawartości, Mayoral Moda Infantil SAU nie gwarantuje dokładności tych informacji ani jakichkolwiek metadanych udostępnionych z materiałami.
 • Żadna inna gwarancja. Z wyłączeniem przewidzianym w poprzedniej sekcji, materiały dostarcza się: bez deklaracji, gwarancji ani żadnych warunków, domniemanych i jednoznacznych, zawartych, ale nie ograniczonych do: deklaracji, gwarancji lub domniemanych warunków komercjalizacji i przystosowania do konkretnego celu. Mayoral Moda Infantil SAU nie stwierdza ani nie gwarantuje, że materiały lub ich strony internetowe dostosują się do ich potrzeb oraz że użycie materiałów lub stron internetowych będzie nieprzerwane lub będzie wolne od błędów.


 • Odszkodowanie dla Mayoral Moda Infantil SAU. Klient zobowiązany jest, odpowiadać odszkodowawczo i występować w interesie Mayoral Moda Infantil SAU, spółki macierzystej, spółek zależnych, dostawców materiałów oraz każdego z przedstawicieli handlowych, dyrektorów i pracowników w przypadku wszelkiej szkody, odpowiedzialności i kosztów (włączając uzasadnione zewnętrzne honoraria prawne), które powstaną w wyniku lub w związku z (i) jakimkolwiek użyciem materiałów niezgodnym z niniejszą umową; (ii) jakimkolwiek nieprzestrzeganiem lub domniemanym nieprzestrzeganiem ze strony Klienta (lub kogokolwiek działającego w jego imieniu) jakiegokolwiek warunku niniejszej lub innej umowy z Mayoral Moda Infantil SAU; i (iii) nieotrzymaniem przez Klienta wymaganej autoryzacji w związku z użyciem materiałów.
 • Ograniczenie odpowiedzialności. Mayoral Moda Infantil SAU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED KLIENTEM ANI ŻADNĄ INNĄ OSOBĄ LUB JEDNOSTKĄ ZA UTRATĘ KORZYŚCI, PONIESIONE STRATY, SPECJALNE, POŚREDNIE, POWTARZAJĄCE SIĘ, JEDNOSTKOWE I INNE PODOBNE SZKODY, ANI ZA KOSZTY LUB STRATY POWSTAŁE Z NINIEJSZEJ UMOWY, POMIMO POWIADOMIENIA Mayoral Moda Infantil SAU O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPEINIA TYCH SZKÓD, KOSZTÓW LUB STRAT. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA GWARANCJI LUB DOMNIEMANEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.


 • Mayoral Moda Infantil SAU NIP: A29076049 ul. La Orotava 118, 29006 Malaga, Hiszpania.
 • Wpisana do Rejestru Handlowego w Maladze na arkuszu 200, w Tomie 1240 archiwum, w Księdze numer 153, w sekcji Ogólnej Spółek, na karcie MA-6554, wpis 1.
 • W przypadku wątpliwości, sugestii, reklamacji lub konsultacji prosimy o kontakt poprzez:
 • Rozdzielność postanowień. W przypadku stwierdzenia, iż jeden lub więcej warunków niniejszej umowy jest nieważnych, nielegalnych lub niemających zastosowania z jakiegokolwiek powodu, nie będzie to miało wpływu na ważność, legalność i wykonalność pozostałych warunków. Takie warunki powinny zostać poprawione jedynie w stopniu umożliwiającym ich zastosowanie.
 • Wypowiedzenie. Żadne z działań którejkolwiek ze stron, nie będące pisemnym wypowiedzeniem, nie może zostać zinterpretowane jako wypowiedzenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy.
 • Kompleksowość umowy. Niedozwolone jest dodawanie ani usuwanie postanowień w niniejszej umowie, za wyjątkiem zmian wprowadzonych pisemnie i zaakceptowanych pisemnie przez obie Strony, lub przekazanych w formie elektronicznej przez Mayoral Moda Infantil SAU i zaakceptowanych pisemnie przez Klienta. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek niespójności pomiędzy warunkami niniejszej umowy a warunkami zawartymi w zamówieniu Klienta, będą miały zastosowanie warunki niniejszej umowy.
 • Powiadomienia. Wszystkie powiadomienia kierowane do Mayoral Moda Infantil SAU na mocy niniejszej umowy, powinny być wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy lopd@mayoral.es. Wszystkie powiadomienia kierowane do Klienta powinny być wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy udostępnionym przez Klienta na jego koncie.
  • Zbycie. Niniejsza umowa jest osobista i nie można przenosić zawartych w niej praw bez uprzedniej pisemnej zgody Mayoral Moda Infantil SAU lub jej filii. Mayoral Moda Infantil SAU może przekazać niniejszą umowę, bez powiadomienia lub zgody, jakiejkolwiek firmie lub cesjonariuszowi, zawsze gdy dana jednostka zobowiąże się do przestrzegania jej warunków.
  • Kontrole. Po uprzednim powiadomieniu, Klient zobowiązuje się udostępnić Mayoral Moda Infantil SAU kopie projektów lub finalnych plików zawierających licencjonowane materiały, włączając możliwość udzielenia Mayoral Moda Infantil SAU swobodnego, nieodpłatnego dostępu do każdej strony web lub platformy z ograniczonym dostępem, gdzie wyświetlane są materiały. Oprócz tego, po uprzednim powiadomieniu, Mayoral Moda Infantil SAU może, według własnego uznania, za pośrednictwem swoich pracowników lub osób trzecich, przeprowadzić kontrolę danych związanych z niniejszą umową i użycie licencjonowanych materiałów w celu weryfikacji przestrzegania warunków niniejszej umowy.
  • Przechowywanie elektroniczne. Klient akceptuje utrzymanie symbolu praw autorskich, nazwy Mayoral Moda Infantil SAU, numeru identyfikacyjnego materiału i każdej innej informacji lub metadanych, które mogą być osadzone w pliku elektronicznym zawierającym oryginalny materiał, jak również zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa w celu ochrony materiałów przed bezprawnym użyciem przez osoby trzecie. Klient może utworzyć jedną (1) kopię materiałów jak również kopię zapasową..
  • Obowiązujące prawo/Arbitraż. Niniejsze warunki ogólne podlegają prawu hiszpańskiemu. Zgodnie z art. 10 ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przekazujemy następującą informację: